Junirai "The Twelve Adorations"

KEI SHU TEN NIN SHO KU GYO

A MI DA SEN RYO ZOKU SON

ZAI HI MI MYO AN RAKU KOKU

MU RYO BUSHI SHU I NYO

 

KON JIKI SHIN JO NYO SEN NO

SHA MA TA GYO NYO ZO BU

RYO MOKU JO NYAKU SHO REN GE

KO GA CHO RAI MI DA SON

 

MEN ZEN EN JO NYO MAN GATSU

I KO YU NYO SEN NICHI GATSU

SHO NYO TEN KU KU SHI RA

KO GA CHO RAI MI DA SON

 

KWAN NON CHO DAI KWAN CHU JU

SHU JU MYO SO HO SHO GON

NO BUKU GE DO MA KYO MAN

KO GA CHO RAI MI DA SON

 

MU BI MU KU KO SHO JO

SHU TOKU KYO KETSU NYO KO KU

SHO SA RI YAKU TOKU JI ZAI

KO GA CHO RAI MI DA SON

 

JIPPO MYO MON BO SASSHU

MU RYO SHO MA JO SAN DAN

ISHO SHU JO GAN RIKI JU

KO GA CHO RAI MI DA SON

 

KON TAI HO KEN CHI SHO KE

ZEN GON SHO JO MYO DAI ZA

O HI ZA JO NYO SEN NO

KO GA CHO RAI MI DA SON

 

JIPPO SHO RAI SHO BUSSHI

KEN GEN JIN ZU SHI AN RAKU

SEN GO SON GEN JO KU GYO

KO GA CHO RAI MI DA SON

 

SHO U MU JO MU GA TO

YAKU NYO SUI GATSU DEN YO RO

I SHU SEPPO MU MYO JI

KO GA CHO RAI MI DA SON

 

HI SON BUSSETSU MU AKU MYO

YAKU MU NYO NIN AKU DO FU

SHU NIN SHI SHIN KYO HI SON

KO GA CHO RAI MI DA SON

 

HI SON MU RYO HO BEN KYO

MU U SHO SHU AKU CHI SHIKI

O JO FU TAI SHI BO DAI

KO GA CHO RAI MI DA SON

 

GA SETSU HI SON KU DOKU JI

SHU ZEN MU HEN NYO KAI SUI

SHO GYAKU ZEN GON SHO JO SHA

E SE SHU JO SHO HI KOKU

 

NAMANDABU

NAMANDABU

NAMANDABU

NAMANDABU

NAMANDABU

NAMANDABU

 

 

   EKOKU

GAN NI SHI KU DO KU

BYO DO SE ISSAI

DO HON BO DAI SHIN

O JO U AN RA KOKU

 


About Junirai

Junirai was written by Nagarjuna (c. 2nd –3rd BCE) the first of the Seven Masters of Jodo Shinshu. It expresses eloquently the depth of Nagarjuna’s gratitude to Amida Buddha. 

 

The English translation of this gatha is from the Shinshu Seiten, Jodo Shin Buddhist Teaching, published by the Buddhist Churches of America, 1978.

 


Junirai Translation

Before Amida Buddha, whom Deva and men worship,

I humble myself in deepest reverence.

In His wondrous Land of Bliss

Surrounded is He by countless Bodhisattvas.

 

His golden form shines forth pure, like the King of Mount (Sumeru);

His practice of Truth is steadfast, like an elephant’s pace;

His eyes radiate, like pure blue lotus blossoms.

Thus I prostrate myself before Amida Buddha.

 

His countenance is perfectly pure and round, like the full moon;

His majestic light shines like a thousand suns and moons;

His voice is like a heavenly drum, yet like a heavenly bird (Kokila).

Thus I prostrate myself before Amida Buddha.

 

Avalokitesvara wears upon his crown,

The image of Amida adorned with many precious jewels,

He subdues the arrogance of demons and heretics,

Thus I prostrate myself before Amida Buddha.

 

Incomparable, vast and pure His Virtues are,

Clearly extending like vast open space,

His acts freely benefiting all.

Thus I prostrate myself before Amida Buddha.

 

Bodhisattvas from the ten quarters 

And countless maras always venerate Him.

He dwells with Vow-power for the sake of all beings.

Thus I prostrate myself before Amida Buddha.

 

In the Golden treasure pond where the lotus flowers bloom,

Established with goodness is a wondrous throne;

Where reigns the Lord, like the King of Mount (Sumeru).

Thus I prostrate myself before Amida Buddha.

From the ten quarters Bodhisattvas come,

Revealing wondrous powers, they attain blissful state;

Honoring His face, they offer eternal homage.

Thus I prostrate myself before Amida Buddha. 

 

All things are transient and without self

Like the moon on water, lightning, shadow, or dew.

“The Dharma cannot be expressed by words,” the Buddha proclaimed.

Thus I prostrate myself before Amida Buddha.

 

No words of evil are in His Land;

No fear of evil doers, nor evil paths;

With sincere heart all beings worship Him.

Thus I prostrate myself before Amida Buddha.

 

His Land of infinite expediencies

Is without degenerate things or wicked beings;

Upon Rebirth, Non-Retrogressive Bodhi does one attain.

Thus I prostrate myself before Amida Buddha.

 

Thus have I praised the Virtues of Amida.

Boundless are they like the water of the sea.

Upon receiving these pure and good qualities 

May all beings be reborn into his Land.