Tradition of Shinran Shonin

 

聖人一流 章 (5帖第10通)

 

Shōnin ichiryu shō, 5-10

 

The Tradition of Shinran Shōnin

 

 

聖人一流の御勧化のおもむきは、信心をもって本とせられ候ふ。そのゆゑは、もろもろの雑行をなげすてて、一心に弥陀に帰命すれば、不可思議の願力として、仏のかたより往生は治定せしめたまふ。

 

その位を一念発起入正定之聚とも釈し、そのうへの称名念仏は、如来わが往生を定めたまひし御恩報尽の念仏とこころうべきなり。

 

あなかしこ、あなかしこ。

 

Shōnin ichiryū no gokanke no omomuki wa, shinjin wo motte hon to serare sōrō. Sono yue wa, moro moro no zōgyō wo nage sute te, isshin ni Mida ni kimyō sureba, fukashigi no ganriki to shite, Butsu no kata yori Ōjō wa jijō seshime tamou.

 

Sono kurai wo ichinen pokki nyū shōjō shiju tomo shaku shi, sono ue no shomyō Nembutsu wa, Nyorai waga Ōjō wo sadame tamai shi go on hōjin no Nembutsu to kokorou beki nari.

 

Anakashiko, Anakashiko.

 

Translation

 

What is taught in the tradition of Shinran Shōnin is that the entrusting heart is essential. For when we abandon various practices and take refuge in Amida with singleness of heart, our birth in the Pure Land is settled by the Buddha through the inconceivable Vow-Power.

 

The state we thus attain is described as “with awakening of a single thought of entrusting, we join those who are in the stage of the truly settled.”

 

Recitation of the nembutsu thereafter should be understood to be the nembutsu as an expression of gratitude for the Tathāgata’s benevolence for settling our birth in the Pure Land.

 

Humbly and respectfully.